skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Tác giả/ người sáng tác: Giannattasio, Sergio xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The expanding role of yeast in cancer research and diagnosis: insights into the function of the oncosuppressors p53 and BRCA1/2

Guaragnella, Nicoletta ; Palermo, Vanessa ; Galli, Alvaro ; Moro, Loredana ; Mazzoni, Cristina ; Giannattasio, Sergio; Fondazione Cenci Bolognetti, Istituto Pasteur (Editor)

FEMS Yeast Research, 31 January 2014, Vol.14(1), pp.2-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1567-1356 ; E-ISSN: 1567-1364 ; DOI: 10.1111/1567-1364.12094

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Moro, Loredana
  2. Fondazione Cenci Bolognetti, Istituto Pasteur
  3. Palermo, Vanessa
  4. Mazzoni, Cristina
  5. Giannattasio, Sergio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...