skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Chủ đề: Business Ethics xóa Cơ sở dữ liệu: Arts & Humanities Full Text xóa Chủ đề: Economics xóa Tác giả/ người sáng tác: Giacalone, Robert xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the Behavioral Intention to Report Unethical Information Technology Practices: The Role of Machiavellianism, Gender, and Computer Expertise

Stylianou, Antonis ; Winter, Susan ; Niu, Yuan ; Giacalone, Robert ; Campbell, Matt

Journal of Business Ethics, Oct 2013, pp.333-343 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01674544 ; E-ISSN: 15730697 ; DOI: 10.1007/s10551-012-1521-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Individual Differences in the Acceptability of Unethical Information Technology Practices: The Case of Machiavellianism and Ethical Ideology

Winter, Susan ; Stylianou, Antonis ; Giacalone, Robert

Journal of Business Ethics, 2004, Vol.54(3), pp.273-301 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/s10551-004-1772-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of ethical ideology on modifiers of ethical decisions and suggested punishment for ethical infractions

Giacalone, Robert ; Fricker, Scott ; Beard, Jon

Journal of Business Ethics, 1995, Vol.14(7), pp.497-510 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/BF00871980

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Giacalone, R.A.
  2. Giacalone, Robert
  3. Giacalone, Robert A.
  4. Stylianou, A.C.
  5. Stylianou, Antonis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...