skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: Lecture Notes In Computer Science, Information Systems And Applications, Incl. Internet/Web, And Hci xóa Tác giả/ người sáng tác: Ghosh, Sanjay xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Touch Shadow Interaction and Continuous Directional User Interface for Smartphone

Ghosh, Sanjay ; Bose, Joy ; Darbar, Rajkumar ; Dash, Punyashlok

Lecture Notes in Computer Science, 2017, Vol.LNCS-10513(Part I), pp.66-74 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-67744-6_5

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

What is User’s Perception of Naturalness? An Exploration of Natural User Experience

Ghosh, Sanjay ; Shruthi, Chivukula Sai ; Bansal, Himanshu ; Sethia, Arvind

Lecture Notes in Computer Science, 2017, Vol.LNCS-10514(Part II), pp.224-242 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-67684-5_14

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...