skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Tác giả/ người sáng tác: Ghanea, Nazila xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minorities and Hatred: Protections and Implications

Ghanea, Nazila

International Journal on Minority and Group Rights, 2010, Vol.17(3), pp.423-446 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/157181110X512151

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religious Pluralism and Human Rights in Europe: Where to Draw the Line? Religion, Secular Beliefs and Human Rights, 25 Years After the 1981 Declaration

Ghanea, Nazila

International Journal on Minority and Group Rights, 2008, Vol.15(4), pp.539-544 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/157181108X376624

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religious Minorities and Human Rights: Bridging International and Domestic Perspectives on the Rights of Persons Belonging to Religious Minorities under English Law

Ghanea, Nazila

European Yearbook of Minority Issues Online, 2012, Vol.9(1), pp.497-518 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7865 ; E-ISSN: 2211-6117 ; DOI: 10.1163/22116117-90000180

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religious or Minority? Examining the Realisation of International Standards in Relation to Religious Minorities in the Middle East

Ghanea, Nazila

Religion, State and Society, 01 September 2008, Vol.36(3), p.303-325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-7494 ; E-ISSN: 1465-3974 ; DOI: 10.1080/09637490802260385

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Religious Minorities and Human Rights: Bridging International and Domestic Perspectives on the Rights of Persons Belonging to Religious Minorities under English Law
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religious Minorities and Human Rights: Bridging International and Domestic Perspectives on the Rights of Persons Belonging to Religious Minorities under English Law

Ghanea, Nazila

European Yearbook of Minority Issues Online, 01/01/2012, Vol.9(1), pp.497-518 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7865 ; E-ISSN: 2211-6117 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/22116117-90000180

Toàn văn không sẵn có

6
Minorities and Hatred: Protections and Implications
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minorities and Hatred: Protections and Implications

Ghanea, Nazila

International Journal on Minority and Group Rights, 07/01/2010, Vol.17(3), pp.423-446 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/157181110X512151

Toàn văn sẵn có

7
Religious Pluralism and Human Rights in Europe: Where to Draw the Line? Religion, Secular Beliefs and Human Rights, 25 Years After the 1981 Declaration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religious Pluralism and Human Rights in Europe: Where to Draw the Line? Religion, Secular Beliefs and Human Rights, 25 Years After the 1981 Declaration

Ghanea, Nazila

International Journal on Minority and Group Rights, 11/01/2008, Vol.15(4), pp.539-544 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/157181108X376624

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religious Pluralism and Human Rights in Europe: Where to Draw the Line? (Book Review)

Ghanea, Nazila

International Journal on Minority and Group Rights, 1 January 2008, Vol.15(4), pp.539-544 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13854879 ; E-ISSN: 15718115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expression and Hate Speech in the ICCPR: Compatible or Clashing?

Ghanea, Nazila

Religion & Human Rights, 2010, Vol.5(2-3), pp.171-190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1871-031X ; E-ISSN: 1871-0328 ; DOI: 10.1163/187103210X528183

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fighting Religious Intolerance and Discrimination: The un Account

Limon, Marc ; Ghanea, Nazila ; Power, Hilary

Religion and Human Rights, April 2016, Vol.11(1), pp.21-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1871-031X ; E-ISSN: 1871-0328 ; DOI: 10.1163/18710328-12341295

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (5)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ghanea, Nazila
  2. Ghanea, N.
  3. Limon, M.
  4. Limon, Marc
  5. Power, Hilary

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...