skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Tác giả/ người sáng tác: Ghai, Yash xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Identity, Participation and Social Justice: A Constitution for New Nepal?

Ghai, Yash

International Journal on Minority and Group Rights, 2011, Vol.18(3), pp.309-334 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/157181111X583305

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is there space for "genuine autonomy" for Tibetan areas in the PRC's system of nationalities regional autonomy?(People's Republic of China)

Ghai, Yash ; Woodman, Sophia ; Loper, Kelley

International Journal on Minority and Group Rights, Wntr, 2010, Vol.17(1), p.137-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is There Space for "Genuine Autonomy" for Tibetan Areas in the PRC's System of Nationalities Regional Autonomy?

Ghai, Yash ; Woodman, Sophia ; Loper, Kelley

International Journal on Minority and Group Rights, 1 January 2010, Vol.17(1), pp.137-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13854879 ; E-ISSN: 15718115

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is There Space for “Genuine Autonomy” for Tibetan Areas in the PRC's System of Nationalities Regional Autonomy?

Woodman, Sophia ; Ghai, Yash ; Loper, Kelley

International Journal on Minority and Group Rights, 2010, Vol.17(1), pp.137-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/157181110X12595859744286

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Ethnic Identity, Participation and Social Justice: A Constitution for New Nepal?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Identity, Participation and Social Justice: A Constitution for New Nepal?

Ghai, Yash

International Journal on Minority and Group Rights, 09/01/2011, Vol.18(3), pp.309-334 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/157181111X583305

Toàn văn sẵn có

6
Is There Space for “Genuine Autonomy” for Tibetan Areas in the PRC's System of Nationalities Regional Autonomy?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is There Space for “Genuine Autonomy” for Tibetan Areas in the PRC's System of Nationalities Regional Autonomy?

Ghai, Yash ; Woodman, Sophia ; Loper, Kelley

International Journal on Minority and Group Rights, 02/01/2010, Vol.17(1), pp.137-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/157181110X12595859744286

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutionalising Affirmative Action in the Fiji Islands

Cottrell, Jill ; Ghai, Yash

The International Journal of Human Rights, 01 March 2007, Vol.11(1-2), p.227-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642980601176340

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unused powers: contestation over autonomy legislation in the PRC.(Report)

Ghai, Yash ; Woodman, Sophia

Pacific Affairs, Spring, 2009, Vol.82(1), p.29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-851X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devolution: Restructuring the Kenyan State

Ghai, Yash

Journal of Eastern African Studies, 01 July 2008, Vol.2(2), p.211-226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1753-1055 ; E-ISSN: 1753-1063 ; DOI: 10.1080/17531050802058336

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patrons, Clients, and Constitutions: Ethnic Politics and Political Reform in Kenya

Berman, Bruce J. ; Cottrell, Jill ; Ghai, Yash

Canadian Journal of African Studies/La Revue canadienne des études africaines, 01 January 2009, Vol.43(3), p.462-506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-3968 ; E-ISSN: 1923-3051 ; DOI: 10.1080/00083968.2010.9707567

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitution Making and Democratization in Kenya (2000–2005)

Cottrell, Jill ; Ghai, Yash

Democratization, 01 February 2007, Vol.14(1), p.1-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1351-0347 ; E-ISSN: 1743-890X ; DOI: 10.1080/13510340601024272

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unitary state, devolution, autonomy, secession: State building and nation building in Bougainville, Papua New Guinea

Ghai, Yash ; Regan, Anthonyj.

The Round Table, 01 September 2006, Vol.95(386), p.589-608 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-8533 ; E-ISSN: 1474-029X ; DOI: 10.1080/00358530600931178

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (1)
 2. 2007đến2007  (2)
 3. 2008đến2008  (1)
 4. 2009đến2010  (6)
 5. Sau 2010  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ghai, Yash
 2. Woodman, Sophia
 3. Ghai, Y.
 4. Loper, Kelley
 5. Cottrell, Jill

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...