skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Fazli, Ladan xóa Tác giả/ người sáng tác: Ghaffari, Mazyar xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TAK‐441, a novel investigational smoothened antagonist, delays castration‐resistant progression in prostate cancer by disrupting paracrine hedgehog signaling

Ibuki, Naokazu ; Ghaffari, Mazyar ; Pandey, Mitali ; Iu, Irene ; Fazli, Ladan ; Kashiwagi, Masahide ; Tojo, Hideaki ; Nakanishi, Osamu ; Gleave, Martin E. ; Cox, Michael E.

International Journal of Cancer, 15 October 2013, Vol.133(8), pp.1955-1966 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7136 ; E-ISSN: 1097-0215 ; DOI: 10.1002/ijc.28193

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Abstract 4952: A novel smoothened antagonist, TAK-441, delays castration-resistant progression in prostate cancer by disrupting paracrine hedgehog signaling.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstract 4952: A novel smoothened antagonist, TAK-441, delays castration-resistant progression in prostate cancer by disrupting paracrine hedgehog signaling.

Ghaffari, Mazyar ; Ibuki, Naokazu ; Iu, Irene ; Pandey, Mitali ; Fazli, Ladan ; Kashiwagi, Masahide ; Tojo, Hideaki ; Nakanishi, Osamu ; Gleave, Martin E. ; Cox, Michael E.

Cancer Research, 04/15/2013, Vol.73(8 Supplement), pp.4952-4952 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; E-ISSN: 1538-7445 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.AM2013-4952

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The tyrphostin NT157 suppresses insulin receptor substrates and augments therapeutic response of prostate cancer

Ibuki, Naokazu ; Ghaffari, Mazyar ; Reuveni, Hadas ; Pandey, Mitali ; Fazli, Ladan ; Azuma, Haruhito ; Gleave, Martin E ; Levitzki, Alexander ; Cox, Michael E

Molecular cancer therapeutics, December 2014, Vol.13(12), pp.2827-39 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-8514 ; PMID: 25267499 Version:1 ; DOI: 10.1158/1535-7163.MCT-13-0842

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Abstract B51: The tyrphostin, NT157, suppresses insulin receptor substrates and augments therapeutic response of prostate cancer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstract B51: The tyrphostin, NT157, suppresses insulin receptor substrates and augments therapeutic response of prostate cancer

Ibuki, Naokazu ; Ghaffari, Mazyar ; Reuveni, Hadas ; Pandey, Mitali ; Fazli, Ladan ; Azuma, Haruhito ; Gleave, Martin E. ; Levitzki, Alexander ; Cox, Michael E.

Molecular Cancer Therapeutics, 07/2015, Vol.14(7 Supplement), pp.B51-B51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1535-7163 ; E-ISSN: 1538-8514 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/1538-8514.PI3K14-B51

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ghaffari, Mazyar
  2. Pandey, Mitali
  3. Cox, ME
  4. Cox, Michael E.
  5. Pandey, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...