skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Geyer, Florian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blended Interaction: understanding natural human–computer interaction in post-WIMP interactive spaces

Jetter, Hans-Christian ; Reiterer, Harald ; Geyer, Florian

Personal and Ubiquitous Computing, 2014, Vol.18(5), pp.1139-1158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1617-4909 ; E-ISSN: 1617-4917 ; DOI: 10.1007/s00779-013-0725-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

AffinityTable - A Hybrid Surface for Supporting Affinity Diagramming

Geyer, Florian ; Pfeil, Ulrike ; Budzinski, Jochen ; Höchtl, Anita ; Reiterer, Harald

Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol.LNCS-6948(Part III), pp.477-484 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-23765-2_33

Toàn văn sẵn có

3
AffinityTable - A Hybrid Surface for Supporting Affinity Diagramming
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

AffinityTable - A Hybrid Surface for Supporting Affinity Diagramming

Geyer, Florian ; Pfeil, Ulrike ; Budzinski, Jochen ; Höchtl, Anita ; Reiterer, Harald; Campos, Pedro (Editor) ; Graham, Nicholas (Editor) ; Jorge, Joaquim (Editor) ; Nunes, Nuno (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Winckler, Marco (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Human-Computer Interaction – INTERACT 2011: 13th IFIP TC 13 International Conference, Lisbon, Portugal, September 5-9, 2011, Proceedings, Part III, pp.477-484

ISBN: 9783642237645 ; ISBN: 3642237649 ; E-ISBN: 9783642237652 ; E-ISBN: 3642237657 ; DOI: 10.1007/978-3-642-23765-2_33

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...