skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: arXiv xóa Tác giả/ người sáng tác: Gervais, Renaud xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teegi: tangible EEG interface

Frey, Jérémy ; Gervais, Renaud ; Fleck, Stéphanie ; Lotte, Fabien ; Hachet, Martin

Proceedings of the 27th annual ACM symposium on user interface software and technology, 05 October 2014, pp.301-308

ISBN: 9781450330695 ; ISBN: 145033069X ; DOI: 10.1145/2642918.2647368

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scientific Outreach with Teegi, a Tangible EEG Interface to Talk about Neurotechnologies

Frey, Jérémy ; Gervais, Renaud ; Lainé, Thibault ; Duluc, Maxime ; Germain, Hugo ; Fleck, Stéphanie ; Lotte, Fabien ; Hachet, Martin

Proceedings of the 2017 CHI Conference Extended Abstracts on human factors in computing systems, 06 May 2017, pp.405-408

ISBN: 9781450346566 ; ISBN: 1450346561 ; DOI: 10.1145/3027063.3052971

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOBE: Tangible Out-of-Body Experience

Gervais, Renaud ; Frey, Jérémy ; Gay, Alexis ; Lotte, Fabien ; Hachet, Martin

Proceedings of the TEI '16: Tenth International Conference on tangible, embedded, and embodied interaction, 14 February 2016, pp.227-235

ISBN: 9781450335829 ; ISBN: 1450335829 ; DOI: 10.1145/2839462.2839486

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lotte, F.
  2. Gervais, Renaud
  3. Frey, J.
  4. Hachet, M.
  5. Lotte, Fabien

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...