skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: German, Guy K. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patterning droplets with durotaxis

Style, Robert W ; Che, Yonglu ; Park, Su Ji ; Weon, Byung Mook ; Je, Jung Ho ; Hyland, Callen ; German, Guy K ; Power, Michael P ; Wilen, Larry A ; Wettlaufer, John S ; Dufresne, Eric R

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 30 July 2013, Vol.110(31), pp.12541-4 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 23798415 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1307122110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scaling of Traction Forces with Size of Cohesive Cell Colonies

Mertz, Aaron ; Banerjee, Shiladitya ; Che, Yonglu ; German, Guy ; Xu, Ye ; Hyland, Callen ; Marchetti, M ; Horsley, Valerie ; Dufresne, Eric; Dufresne, Eric (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 19, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.108.198101

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. German, G.K.
  2. Hyland, Callen
  3. German, Guy K
  4. Che, Yonglu
  5. Dufresne, Eric R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...