skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Industrial Marketing Management xóa Tác giả/ người sáng tác: Germain, Richard xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting the level of B2B e-commerce in industrial organizations

Claycomb, Cindy ; Iyer, Karthik ; Germain, Richard

Industrial Marketing Management, Apr 2005, Vol.34(3), pp.221-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00198501 ; E-ISSN: 18732062

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ABI/INFORM Complete  (1)
  2. Elsevier (CrossRef)  (1)
  3. ABI/INFORM Global  (1)
  4. OneFile (GALE)  (1)
  5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...