skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Geremia, Ezequiel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial decision forests for MS lesion segmentation in multi-channel magnetic resonance images

Geremia, Ezequiel ; Clatz, Olivier ; Menze, Bjoern H ; Konukoglu, Ender ; Criminisi, Antonio ; Ayache, Nicholas

NeuroImage, 15 July 2011, Vol.57(2), pp.378-390 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2011.03.080

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tumor growth parameters estimation and source localization from a unique time point: Application to low-grade gliomas.(Report)

Rekik, Islem ; Allassonniere, Stephanie ; Clatz, Olivier ; Geremia, Ezequiel ; Stretton, Erin ; Delingette, Herve ; Ayache, Nicholas

Computer Vision and Image Understanding, March, 2013, Vol.117(3), p.238(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-3142

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tumor growth parameters estimation and source localization from a unique time point: Application to low-grade gliomas

Rekik, Islem ; Allassonnière, Stéphanie ; Clatz, Olivier ; Geremia, Ezequiel ; Stretton, Erin ; Delingette, Hervé ; Ayache, Nicholas

Computer Vision and Image Understanding, March 2013, Vol.117(3), pp.238-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-3142 ; E-ISSN: 1090-235X ; DOI: 10.1016/j.cviu.2012.11.001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Classification Forests for Semantic Segmentation of Brain Lesions in Multi-channel MRI
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classification Forests for Semantic Segmentation of Brain Lesions in Multi-channel MRI

Geremia, Ezequiel ; Zikic, Darko ; Clatz, Olivier ; Menze, Bjoern H ; Glocker, Ben ; Konukoglu, Ender ; Shotton, Jamie ; Thomas, O. M ; Price, S. J ; Das, Tilak ; Jena, Raj ; Ayache, Nicholas ; Criminisi, Antonio; Asclepios, Project-Team (Editor)

Decision Forests for Computer Vision and Medical Image Analysis Advances in Computer Vision and Pattern Recognition, Decision Forests for Computer Vision and Medical Image Analysis, pp.245-260

ISBN: 9781447149286 ; ISBN: 1447149289 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-4929-3_17

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (3)
 2. Chương sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ayache, Nicholas
 2. Clatz, Olivier
 3. Geremia, Ezequiel
 4. Asclepios, Project-Team
 5. Stretton, Erin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...