skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Tác giả/ người sáng tác: Geourjon, C xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANTHEPROT: An integrated protein sequence analysis software with client/server capabilities

Deléage, G. ; Combet, C. ; Blanchet, C. ; Geourjon, C.

Computers in Biology and Medicine, 2001, Vol.31(4), pp.259-267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4825 ; DOI: 10.1016/S0010-4825(01)00008-7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

euHCVdb: the European hepatitis C virus database

Combet, C ; Garnier, Nicolas ; Charavay, C ; Grando, D ; Crisan, D ; Lopez, J ; Dehne-Garcia, A ; Geourjon, C ; Bettler, E ; Hulo, C ; Lemercier, P ; Bartenschlager, R ; Diepolder, H ; Moradpour, D ; Pawlotsky, Jm ; Rice, Cm ; Trepo, C ; Penin, F ; Deleage, G

Nucleic Acids Research, January 2007, Vol.35(Database issue), pp.D363-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-1048 ; E-ISSN: 1362-4962 ; DOI: 10.1093/nar/gkl970

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An interactive graphic program for calculating the secondary structure content of proteins from circular dichroism spectrum

Deleage, G ; Geourjon, C

Comput Appl Biosci, April 1993, Vol.9(2), pp.197-9

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The SuMo server: 3D search for protein functional sites

Jambon, M ; Andrieu, O ; Combet, C ; Deleage, G ; Delfaud, F ; Geourjon, C

Bioinformatics, 15 October 2005, Vol.21(20), pp.3929-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/bti645

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NPS@: network protein sequence analysis

Combet, C ; Blanchet, C ; Geourjon, C ; Deleage, G

Trends in Biochemical Sciences, March 2000, Vol.25(3), pp.147-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0968-0004 ; E-ISSN: 1362-4326

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MAGOS: multiple alignment and modelling server

Garnier, Nicolas ; Friedrich, A ; Bolze, R ; Bettler, E ; Moulinier, L ; Geourjon, C ; Thompson, J. D ; Deléage, G ; Poch, O

Bioinformatics, 01 September 2006, Vol.22(17), pp.2164-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btl349

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new bioinformatic approach to detect common 3D sites in protein structures

Jambon, M ; Imberty, A ; Deleage, G ; Geourjon, C

Proteins - Structure, Function and Bioinformatics, 01 August 2003, Vol.52(2), pp.137-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0887-3585 ; E-ISSN: 1097-0134 ; DOI: 10.1002/prot.10339

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (1)
 2. 2000đến2000  (1)
 3. 2001đến2002  (1)
 4. 2003đến2005  (2)
 5. Sau 2005  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Geourjon, C.
 2. Deleage, G
 3. Deléage, G
 4. Geourjon, Christophe
 5. Combet, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...