skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Gentilucci, Maurizio xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Type of gesture, valence, and gaze modulate the influence of gestures on observer's behaviors

De Stefani, Elisa ; Innocenti, Alessandro ; Secchi, Claudio ; Papa, Veronica ; Gentilucci, Maurizio

Frontiers in Human Neuroscience, Sep 5, 2013 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 16625161 ; DOI: 10.3389/fnhum.2013.00542

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction Between Words and Symbolic Gestures as Revealed By N400

Fabbri-Destro, Maddalena ; Avanzini, Pietro ; Stefani, Elisa ; Innocenti, Alessandro ; Campi, Cristina ; Gentilucci, Maurizio

Brain Topography, 2015, Vol.28(4), pp.591-605 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-0267 ; E-ISSN: 1573-6792 ; DOI: 10.1007/s10548-014-0392-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From manual gesture to speech: a gradual transition

Gentilucci, Maurizio ; Corballis, Michael C

Neuroscience and biobehavioral reviews, 2006, Vol.30(7), pp.949-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0149-7634 ; PMID: 16620983 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is the coupled control of hand and mouth postures precursor of reciprocal relations between gestures and words?

Gentilucci, Maurizio ; Campione, Giovanna Cristina ; De Stefani, Elisa ; Innocenti, Alessandro

Behavioural brain research, 15 July 2012, Vol.233(1), pp.130-40 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1872-7549 ; PMID: 22561125 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.bbr.2012.04.036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deictic word and gesture production: Their interaction

Chieffi, Sergio ; Secchi, Claudio ; Gentilucci, Maurizio

Behavioural brain research, 05 November 2009, Vol.203(2), pp.200-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1872-7549 ; PMID: 19433113 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.bbr.2009.05.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speech and gesture share the same communication system

Bernardis, Paolo ; Gentilucci, Maurizio

Neuropsychologia, 2006, Vol.44(2), pp.178-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-3932 ; PMID: 16005477 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How symbolic gestures and words interact with each other

Barbieri, Filippo ; Buonocore, Antimo ; Volta, Riccardo Dalla ; Gentilucci, Maurizio

Brain and Language, 2009, Vol.110(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-934X ; E-ISSN: 1090-2155 ; DOI: 10.1016/j.bandl.2009.01.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gesture and word analysis: the same or different processes?

De Marco, Doriana ; De Stefani, Elisa ; Gentilucci, Maurizio

NeuroImage, 15 August 2015, Vol.117, pp.375-85 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9572 ; PMID: 26044859 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2015.05.080

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does comprehension of symbolic gestures and corresponding-in-meaning words make use of motor simulation?

Campione, Giovanna Cristina ; De Stefani, Elisa ; Innocenti, Alessandro ; De Marco, Doriana ; Gough, Patricia M ; Buccino, Giovanni ; Gentilucci, Maurizio

Behavioural brain research, 01 February 2014, Vol.259, pp.297-301 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1872-7549 ; PMID: 24275380 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.bbr.2013.11.025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manual actions affect vocalizations of infants

Bernardis, Paolo ; Bello, Arianna ; Pettenati, Paola ; Stefanini, Silvia ; Gentilucci, Maurizio

Experimental brain research, February 2008, Vol.184(4), pp.599-603 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1106 ; PMID: 18183374 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00221-007-1256-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (2)
 2. 2008đến2008  (1)
 3. 2009đến2011  (2)
 4. 2012đến2013  (2)
 5. Sau 2013  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gentilucci, Maurizio
 2. Gentilucci, M
 3. De Stefani, Elisa
 4. Innocenti, Alessandro
 5. Campione, Giovanna Cristina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...