skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Gene Acuff, F. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. The Caste Controversy in Comparative Perspective: India and the United States

Das, Man Singh ; Gene Acuff, F

International Journal of Comparative Sociology, March 1970, Vol.11(1), pp.48-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152 ; DOI: 10.1177/002071527001100104

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gene Acuff, F.
  2. Singh Das, M.
  3. Man Singh Das, F.
  4. Man Singh Das
  5. Das, Man Singh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...