skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Segregation in Social Networks Based on Acquaintanceship and Trust 1

Diprete, Thomas A. ; Gelman, Andrew ; Mccormick, Tyler ; Teitler, Julien ; Zheng, Tian

American Journal of Sociology, 2011, Vol.116(4), pp.1234-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/659100

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Bayesian Analysis Cracked the Red-State, Blue-State Problem

Gelman, Andrew

Statistical Science, 1 February 2014, Vol.29(1), pp.26-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08834237 ; E-ISSN: 21688745

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...