skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa Tác giả/ người sáng tác: Gellner, Ernest xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Gellner, Ernest

Theory and Society, 1981, Vol.10(6), pp.753-776 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-2421 ; E-ISSN: 1573-7853 ; DOI: 10.1007/BF00208267

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Nations and Nationalism.(New Perspectives on the Past.)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nations and Nationalism.(New Perspectives on the Past.)

Haddad, William W. ; Gellner, Ernest

The American Historical Review, 02/1985, Vol.90(1), p.107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1860756

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism.(Brief Article)

Fukuyama, Francis

Foreign Affairs, Sept-Oct, 1998, Vol.77(5), p.146(2)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism (Book Review)

Kubicek, Paul

The Journal of Politics, 01 November 1999, Vol.61(4), pp.1194-1197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223816 ; E-ISSN: 14682508 ; DOI: 10.2307/2647571

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Homeland of the unrevolution. (collapse of the Soviet Union) (Daedalus Issue: Reconstructing Nations and States; includes bibliography)

Gellner, Ernest

Daedalus, Summer, 1993, Vol.122(3), p.141(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-5266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity and faith in Eastern Europe. (Eastern Europe ... Central Europe ... Europe)

Gellner, Ernest

Daedalus, Wntr, 1990, Vol.119(1), p.279(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-5266

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encounters with Nationalism

Hall, John

The British Journal of Sociology, p.190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00071315 ; E-ISSN: 14684446 ; DOI: 10.2307/591126

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encounters with Nationalism

Llobera, Josep

Sociology : the Journal of the British Sociological Association, pp.187-188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380385 ; E-ISSN: 14698684

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Nations and Nationalism.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nations and Nationalism.

Eley, Geoff ; Gellner, Ernest

Contemporary Sociology, 11/1984, Vol.13(6), p.767 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2070853

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nations and Nationalism. (Book Review)

Menes, Bonnie

American Journal of Sociology, 01 November 1985, Vol.91(3), pp.720-722 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/228331

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Nationalism in Asia and Africa
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism in Asia and Africa

Gellner, Ernest ; Kedourie, Elie

The British Journal of Sociology, 03/1972, Vol.23(1), p.120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00071315 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/588165

Toàn văn sẵn có

12
Nationalism. The Nature and Evolution of an Idea
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism. The Nature and Evolution of an Idea

Gellner, Ernest ; Kamenka, Eugene ; Smith, Anthony D.

The British Journal of Sociology, 12/1977, Vol.28(4), p.512 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00071315 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/589428

Toàn văn sẵn có

13
Nationalism and the Two Forms of Cohesion in Complex Societies.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and the Two Forms of Cohesion in Complex Societies.

Smith, Gavin ; Gellner, Ernest

Man, 03/1985, Vol.20(1), p.173 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00251496 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2802247

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity and Anthropology in the Soviet Union

Gellner, Ernest

European Journal of Sociology, 1977, Vol.18(2), pp.201-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9756 ; E-ISSN: 1474-0583 ; DOI: 10.1017/S0003975600003209

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Great Patron A reinterpretation of tribal rebellions

Gellner, Ernest

European Journal of Sociology, 1969, Vol.10(1), pp.61-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9756 ; E-ISSN: 1474-0583 ; DOI: 10.1017/S0003975600001739

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patterns of Rural Rebellion in Morocco: tribes as minorities

Gellner, Ernest

European Journal of Sociology, 1962, Vol.3(2), pp.297-311 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9756 ; E-ISSN: 1474-0583 ; DOI: 10.1017/S0003975600000631

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Buddha and Marx. A Review Article

Gellner, Ernest

Comparative Studies in Society and History, 1987, Vol.29(2), pp.381-384 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4175 ; E-ISSN: 1475-2999 ; DOI: 10.1017/S0010417500014572

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

On civil society: Why Eastern Europe's revolutions could succeed

Ignatieff, Michael

Foreign Affairs, Mar 1995, p.128

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20047047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (16)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1972  (2)
 2. 1972đến1980  (3)
 3. 1981đến1984  (2)
 4. 1985đến1990  (5)
 5. Sau 1990  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (11)
 2. Bài báo  (7)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gellner, Ernest
 2. Ernest Gellner
 3. Gellner, E
 4. Smith, Gavin
 5. Michael Ignatieff

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...