skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Geissel, H. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Measurement of the 92,93,94,100 Mo(γ,n) reactions by Coulomb Dissociation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurement of the 92,93,94,100 Mo(γ,n) reactions by Coulomb Dissociation

Göbel, K ; Adrich, P ; Altstadt, S ; Alvarez-Pol, H ; Aksouh, F ; Aumann, T ; Babilon, M ; Behr, K-H ; Benlliure, J ; Berg, T ; Böhmer, M ; Boretzky, K ; Brünle, A ; Beyer, R ; Casarejos, E ; Chartier, M ; Cortina-Gil, D ; Chatillon, A ; Pramanik, U Datta ; Deveaux, L ; Elvers, M ; Elze, T W ; Emling, H ; Erhard, M ; Ershova, B ; Fernandez-Dominguez, H ; Geissel, M ; Górska, T ; Heftrich, M ; Heil, M ; Hellstroem, G ; Ickert, H ; Johansson, A R ; Junghans, F ; Käppeler, O ; Kiselev, A ; Klimkiewicz, J V ; Kratz, R ; Kulessa, N ; Kurz, M ; Labiche, C ; Langer, T ; Le Bleis, R ; Lemmon, K ; Lindenberg, Y A ; Litvinov, P ; Maierbeck, A ; Movsesyan, S ; Müller, T ; Nilsson, C ; Nociforo, N ; Paar, R ; Palit, S ; Paschalis, R ; Plag, W ; Prokopowicz, R ; Reifarth, D M ; Rossi, L ; Schnorrenberger, H ; Simon, K ; Sonnabend, K ; Sümmerer, G ; Surówka, D ; Vretenar, A ; Wagner, S ; Walter, W ; Waluś, F ; Wamers, H ; Weick, M ; Weigand, N ; Winckler, M ; Winkler, A ; Zilges, A

Journal of Physics: Conference Series, 01/05/2016, Vol.665, p.012034 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-6588 ; E-ISSN: 1742-6596 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/665/1/012034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hellstroem, M.
  2. Simon, H.
  3. Kurz, N.
  4. Heil, M.
  5. Beyer, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...