skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Chủ đề: Sciences (General) xóa Tác giả/ người sáng tác: Gehling, James G. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ediacaran emergence of bilaterians: congruence between the genetic and the geological fossil records

Peterson, Kevin J ; Cotton, James A ; Gehling, James G ; Pisani, Davide

Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 27 April 2008, Vol.363(1496), pp.1435-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-8436 ; PMID: 18192191 Version:1 ; DOI: 10.1098/rstb.2007.2233

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  2. JSTOR Archival Journals  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...