skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Secession xóa Tác giả/ người sáng tác: Gbadamosi, Ayantunji xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Launching' a new nation: The unfolding brand of South Sudan

Harengel, Peter ; Gbadamosi, Ayantunji

Place Branding and Public Diplomacy, Feb 2014, Vol.10(1), pp.35-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17518040 ; E-ISSN: 1751-8059 ; DOI: 10.1057/pb.2013.12

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gbadamosi, A.
  2. Harengel, P.
  3. Gbadamosi, Ayantunji
  4. Harengel, Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...