skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: Psychologie / Pädagogik -- Pädagogik xóa Tác giả/ người sáng tác: Gayle, Dennis John xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Governance in the twenty-first-century university 30 approaches to effective leadership and strategic management: ASHE-ERIC higher education report, Volume 30, Number 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governance in the twenty-first-century university 30 approaches to effective leadership and strategic management: ASHE-ERIC higher education report, Volume 30, Number 1

Gayle, Dennis John

E-ISBN 9780787971748 ; E-ISBN 9781118209332

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gayle, Dennis John.
  2. Tewarie, Bhoendradatt
  3. White, A. Quinton
  4. A. Quinton White
  5. White, A. Quinton, Jr.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...