skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Lippincott Williams & Wilkins Journals (Wolters Kluwer Health) xóa Năm xuất bản: 1960đến1974 xóa Chủ đề: Medicine xóa Tác giả/ người sáng tác: Gavin, J.B. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A simple laboratory method for the rapid identification of Candida albicans

Joshi, K.R ; Gavin, J.B

Pathology, 1974, Vol.6(3), pp.231-233 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027409068990

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A scanning electron microscopy study of human heart valve allografts

Wheeler, E.E ; Gavin, J.B ; Herdson, P.B

Pathology, 1972, Vol.4(3), pp.185-192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027209068940

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fine structural changes in rat myocardium induced by daunorubicin

Chalcroft, S.C.W ; Gavin, J.B ; Herdson, P.B

Pathology, 1973, Vol.5(2), pp.99-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027309060824

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The pathology of chemically-sterilized human heart valve allografts

Gavin, J.B ; Herdson, P.B ; Barratt-Boyes, B.G

Pathology, 1972, Vol.4(3), pp.175-183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027209068939

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scanning electron microscopy of the endocardial endothelium overlying early myocardial infarcts

Gavin, J.B ; Wheeler, E.E ; Herdson, P.B

Pathology, 1973, Vol.5(2), pp.145-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027309060829

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A scanning electron microscope study of lymphocyte-erythrocyte binding in three types of rosette

Wilson, J.D ; Pang, G.T.M ; Gavin, J.B

Pathology, 1974, Vol.6(4), pp.337-342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027409077344

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Pathology of Pulmonary and Aortic Valve Allografts Used as Mitral Valve Replacements in Dogs

Gavin, J.B ; Monro, J.L

Pathology, 1974, Vol.6(2), pp.119-127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027409068975

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gavin, J.B
  2. Gavin, B., J.
  3. Herdson, B., P.
  4. Herdson, P.B
  5. Wheeler, E., E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...