skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Hazardous Materials xóa Tác giả/ người sáng tác: Gauthier, D xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modelling of heavy metal vaporisation from a mineral matrix

Abanades, S ; Flamant, G ; Gauthier, D

Journal of hazardous materials, 16 November 2001, Vol.88(1), pp.75-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; PMID: 11606242 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of an inverse method to identify the kinetics of heavy metal release during waste incineration in fluidized bed

Abanades, S ; Flamant, G ; Gauthier, D ; Tomas, S ; Huang, L

Journal of hazardous materials, 30 September 2005, Vol.124(1-3), pp.19-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; PMID: 15950377 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Abanades, S.
  2. Gauthier, D.
  3. Flamant, G.
  4. Tomas, S.
  5. Huang, L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...