skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Gaurav, Kunal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysing the critical success factors for implementation of sustainable supply chain management: an Indian case study

Prasad, Dayal ; Pradhan, Rudra ; Gaurav, Kunal ; Chatterjee, Partha ; Kaur, Inderpal ; Dash, Saurav ; Nayak, Sagar

DECISION, 2018, Vol.45(1), pp.3-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-0941 ; E-ISSN: 2197-1722 ; DOI: 10.1007/s40622-017-0171-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chatterjee, Partha
  2. Kaur, I.
  3. Prasad, Dayal S.
  4. Dash, Saurav
  5. Gaurav, Kunal

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...