skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Robot navigation xóa Tác giả/ người sáng tác: Gasteratos, Antonios xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robot navigation via spatial and temporal coherent semantic maps

Kostavelis, Ioannis ; Charalampous, Konstantinos ; Gasteratos, Antonios ; Tsotsos, John K

Engineering Applications of Artificial Intelligence, February 2016, Vol.48, pp.173-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-1976 ; E-ISSN: 1873-6769 ; DOI: 10.1016/j.engappai.2015.11.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thorough robot navigation based on SVM local planning

Charalampous, Konstantinos ; Kostavelis, Ioannis ; Gasteratos, Antonios

Robotics and Autonomous Systems, August 2015, Vol.70, pp.166-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8890 ; E-ISSN: 1872-793X ; DOI: 10.1016/j.robot.2015.02.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robot navigation in large-scale social maps: An action recognition approach

Charalampous, Konstantinos ; Kostavelis, Ioannis ; Gasteratos, Antonios

Expert Systems With Applications, 30 December 2016, Vol.66, pp.261-273 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-4174 ; E-ISSN: 1873-6793 ; DOI: 10.1016/j.eswa.2016.09.026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collision risk assessment for autonomous robots by offline traversability learning

Kostavelis, Ioannis ; Nalpantidis, Lazaros ; Gasteratos, Antonios

Robotics and Autonomous Systems, November 2012, Vol.60(11), pp.1367-1376 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8890 ; E-ISSN: 1872-793X ; DOI: 10.1016/j.robot.2012.03.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRONTO: a system for mobile robot navigation via CAD-model guidance

Gasteratos, Antonios ; Beltran, Carlos ; Metta, Giorgio ; Sandini, Giulio

Microprocessors and Microsystems, 2002, Vol.26(1), pp.17-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9331 ; E-ISSN: 1872-9436 ; DOI: 10.1016/S0141-9331(01)00142-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gasteratos, A.
  2. Gasteratos, Antonios
  3. Kostavelis, Ioannis
  4. Kostavelis, I
  5. Charalampous, Konstantinos

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...