skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trading on Preconceptions: Why World War I Was Not a Failure of Economic Interdependence

Gartzke, Erik ; Lupu, Yonatan

International Security, 1 April 2012, Vol.36(4), pp.115-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01622889 ; E-ISSN: 15314804

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Economy of Imperialism, Decolonization and Development

Gartzke, Erik ; Rohner, Dominic

British Journal of Political Science, 1 July 2011, Vol.41(3), pp.525-556 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00071234 ; E-ISSN: 14692112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...