skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Garrison, D. Randy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing a community of inquiry instrument: Testing a measure of the Community of Inquiry framework using a multi-institutional sample

Arbaugh, J.B ; Cleveland-Innes, Martha ; Diaz, Sebastian R ; Garrison, D. Randy ; Ice, Philip ; Richardson, Jennifer C ; Swan, Karen P

The Internet and Higher Education, 2008, Vol.11(3), pp.133-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-7516 ; E-ISSN: 1873-5525 ; DOI: 10.1016/j.iheduc.2008.06.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Researching the community of inquiry framework: Review, issues, and future directions

Garrison, D. Randy ; Arbaugh, J.B

The Internet and Higher Education, 2007, Vol.10(3), pp.157-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-7516 ; E-ISSN: 1873-5525 ; DOI: 10.1016/j.iheduc.2007.04.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The first decade of the community of inquiry framework: A retrospective

Garrison, D. Randy ; Anderson, Terry ; Archer, Walter

The Internet and Higher Education, 2010, Vol.13(1), pp.5-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-7516 ; E-ISSN: 1873-5525 ; DOI: 10.1016/j.iheduc.2009.10.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Garrison, D. Randy
  2. Arbaugh, J. B
  3. Garrison, Dr
  4. Arbaugh, J.B
  5. Swan, Karen P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...