skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Tác giả/ người sáng tác: Garner, Paul xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The politics of national development in late Porfirian Mexico: the reconstruction of the Tehuantepec national railway 1896–1907

Garner, Paul

Bulletin of Latin American Research, 1995, Vol.14(3), pp.339-356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-3050 ; DOI: 10.1016/0261-3050(95)00006-G

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. JSTOR Current Journals  (1)
  2. JSTOR Archival Journals  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Garner, Paul
  2. Paul Garner

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...