skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Tác giả/ người sáng tác: Garland, Amy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asthma and Allergy Mobile Apps in 2018

Kagen, Steve ; Garland, Amy

Current Allergy and Asthma Reports, 2019, Vol.19(1), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1529-7322 ; E-ISSN: 1534-6315 ; DOI: 10.1007/s11882-019-0840-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kagen, Steve
  2. Garland, Amy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...