skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Proteins xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Tác giả/ người sáng tác: Garciaz, Sylvain xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epigenetic down-regulation of the HIST1 locus predicts better prognosis in acute myeloid leukemia with NPM1 mutation

Garciaz, Sylvain ; N’guyen Dasi, Lia ; Finetti, Pascal ; Chevalier, Christine ; Vernerey, Julien ; Poplineau, Mathilde ; Platet, Nadine ; Audebert, Stéphane ; Pophillat, Matthieu ; Camoin, Luc ; Bertucci, François ; Calmels, Boris ; Recher, Christian ; Birnbaum, Daniel ; Chabannon, Christian ; Vey, Norbert ; Duprez, Estelle

Clinical Epigenetics, December 2019, Vol.11(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1868-7083 ; E-ISSN: 1868-7083 ; DOI: 10.1186/s13148-019-0738-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Poplineau, Mathilde
  2. N’guyen Dasi, Lia
  3. Récher, Christian
  4. Audebert, Stéphane
  5. Vey, Norbert...

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...