skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Garcia Rodriguez, Luis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethomics: An R framework to analyse high-throughput behavioural data

Geissmann, Quentin ; Garcia Rodriguez, Luis ; Beckwith, Esteban J ; Gilestro, Giorgio F

PloS one, 2019, Vol.14(1), pp.e0209331 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 30650089 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0209331

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethoscopes: An open platform for high-throughput ethomics.(Community Page)(Report)

Geissmann, Quentin ; Garcia Rodriguez, Luis ; Beckwith, Esteban J. ; French, Alice S. ; Jamasb, Arian R. ; Gilestro, Giorgio F.

PLoS Biology, Oct 19, 2017, Vol.15(10), p.e2003026 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pbio.2003026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...