skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Garcia, A. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Agent-Oriented Information Systems IV
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agent-Oriented Information Systems IV

Kolp, M.; Henderson-Sellers, B.; Mouratidis, H.; Garcia, A.; Ghose, A.; Bresciani, P.

978-3-540-77989-6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26084

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimize reordering of critical raw materials and parts

Goti, A. ; Zabaleta, N. ; Garcia, A. ; Ortega, M. ; Uradnicek, J.

Hydrocarbon Processing, May, 2011 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-8190

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design patterns as aspects: A quantitative assessment

Sant'Anna, Cláudio ; Garcia, Alessandro ; Kulesza, Uirá ; Lucena, Carlos ; Von Staa, Arndt

Journal of the Brazilian Computer Society, Jun 2004, Vol.10(2), pp.49-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01046500 ; DOI: 10.1007/BF03192358

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engineering multi-agent systems with aspects and patterns

Garcia, Alessandro ; Silva, Viviane ; Chavez, Christina ; Lucena, Carlos

Journal of the Brazilian Computer Society, 01 July 2002, Vol.8(1), pp.57-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-4804 ; E-ISSN: 1678-4804 ; DOI: 10.1590/S0104-65002002000100006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Conquering Fine-Grained Blends of Design Patterns
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conquering Fine-Grained Blends of Design Patterns

Sabatucci, L ; Garcia, A ; Cacho, N ; Cossentino, M ; Gaglio, S

Lecture Notes in Computer Science, High Confidence Software Reuse in Large Systems: 10th International Conference on Software Reuse, ICSR 2008, Beijing, China, May 25-29, 2008 Proceedings, pp.294-305

ISBN: 9783540680628 ; ISBN: 3540680624 ; E-ISBN: 9783540680734 ; E-ISBN: 354068073X ; DOI: 10.1007/978-3-540-68073-4_32

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (3)
 2. Book Chapters  (1)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Garcia, A.
 2. Lucena, Carlos
 3. Lucena, C.
 4. Garcia, Alessandro
 5. Bresciani, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...