skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Gao, Yanfei xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thin-film metallic glasses for substrate fatigue-property improvements

Jia, Haoling ; Liu, Fengxiao ; An, Zhinan ; Li, Weidong ; Wang, Gongyao ; Chu, Jinn P. ; Jang, Jason S. C. ; Gao, Yanfei ; Liaw, Peter K.

Thin Solid Films, June 30, 2014, Vol.561, p.2(26) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6090

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twinning–detwinning behavior during fatigue-crack propagation in a wrought magnesium alloy AZ31B

Wu, Wei ; Lee, Soo Yeol ; Paradowska, Anna M ; Gao, Yanfei ; Liaw, Peter K

Materials Science & Engineering A, 30 October 2012, Vol.556, pp.278-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2012.06.088

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evolution of single Ni2TiAl or hierarchical NiAl/Ni2TiAl precipitates in Fe-Ni-Al-Cr-Ti ferritic alloys during thermal treatment for elevated-temperature applications

Song, Gian ; Sun, Zhiqian ; Poplawsky, Jonathan D ; Gao, Yanfei ; Liaw, Peter K

Acta Materialia, 01 April 2017, Vol.127, pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6454 ; E-ISSN: 1873-2453 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2017.01.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twinning-detwinning behavior during fatigue-crack propagation in a wrought magnesium alloy AZ31B.(Report)

Wu, Wei ; Lee, Soo Yeol ; Paradowska, Anna M. ; Gao, Yanfei ; Liaw, Peter K.

Materials Science & Engineering A, Oct 30, 2012, Vol.556, p.278(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deformation mechanisms in a precipitation-strengthened ferritic superalloy revealed by in situ neutron diffraction studies at elevated temperatures

Huang, Shenyan ; Gao, Yanfei ; An, Ke ; Zheng, Lili ; Wu, Wei ; Teng, Zhenke ; Liaw, Peter K

Acta Materialia, 15 January 2015, Vol.83, pp.137-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6454 ; E-ISSN: 1873-2453 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2014.09.053

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intragranular twinning, detwinning, and twinning-like lattice reorientation in magnesium alloys

Wu, Wei ; Gao, Yanfei ; Li, Nan ; Parish, Chad M ; Liu, Wenjun ; Liaw, Peter K ; An, Ke

Acta Materialia, December 2016, Vol.121, pp.15-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6454 ; E-ISSN: 1873-2453 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2016.08.058

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deformation mechanisms in a precipitation-strengthened ferritic superalloy revealed by in situ neutron diffraction studies at elevated temperatures

Huang, Shenyan ; Gao, Yanfei ; An, Ke ; Zheng, Lili ; Wu, Wei ; Teng, Zhenke ; Liaw, Peter K.

Acta Materialia, Jan 15, 2015, Vol.83, p.137(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6454 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2014.09.053

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thin-film metallic glasses for substrate fatigue-property improvements

Jia, Haoling ; Liu, Fengxiao ; An, Zhinan ; Li, Weidong ; Wang, Gongyao ; Chu, Jinn P ; Jang, Jason S.C ; Gao, Yanfei ; Liaw, Peter K

Thin Solid Films, 30 June 2014, Vol.561, pp.2-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6090 ; E-ISSN: 1879-2731 ; DOI: 10.1016/j.tsf.2013.12.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of thin-film metallic glass coating on fatigue behavior of bulk metallic glass: Experiments and finite element modeling

Yu, Chia-Chi ; Chu, Jinn P ; Jia, Haoling ; Shen, Yu-Lin ; Gao, Yanfei ; Liaw, Peter K ; Yokoyama, Yoshihiko

Materials Science & Engineering A, 24 April 2017, Vol.692, pp.146-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2017.03.071

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Situ Neutron-Diffraction Studies on the Creep Behavior of a Ferritic Superalloy

Huang, Shenyan ; Brown, Donald ; Clausen, Bjørn ; Teng, Zhenke ; Gao, Yanfei ; Liaw, Peter

Metallurgical and Materials Transactions A, 2012, Vol.43(5), pp.1497-1508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-011-0979-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreword

Liaw, Peter ; Wang, Gongyao ; Choo, Hahn ; Gao, Yanfei

Metallurgical and Materials Transactions A, 2015, Vol.46(6), pp.2380-2380 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-015-2809-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fracture resistance of high entropy alloys: A review

Li, Weidong ; Liaw, Peter K ; Gao, Yanfei

Intermetallics, August 2018, Vol.99, pp.69-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-9795 ; E-ISSN: 1879-0216 ; DOI: 10.1016/j.intermet.2018.05.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreword Symposium on Bulk Metallic Glasses VII

Liaw, Peter ; Wang, Gongyao ; Choo, Hahn ; Gao, Yanfei

Metallurgical and Materials Transactions A, 2011, Vol.42(6), pp.1449-1449 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-011-0690-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Bulk Metallic Glasses IX
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bulk Metallic Glasses IX

Liaw, Peter K. ; Wang, Gongyao ; Choo, Hahn ; Gao, Yanfei

Metallurgical and Materials Transactions A, 5/2013, Vol.44(5), pp.1979-1979 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11661-012-1493-x

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreword

Liaw, Peter ; Wang, Gongyao ; Choo, Hahn ; Gao, Yanfei

Metallurgical and Materials Transactions A, 2014, Vol.45(5), pp.2351-2351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-013-2023-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metallic glasses: Gaining plasticity for microsystems

Yang, Yong ; Ye, Jianchao ; Lu, Jian ; Gao, Yanfei ; Liaw, Peter

JOM, 2010, Vol.62(2), pp.93-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-4838 ; E-ISSN: 1543-1851 ; DOI: 10.1007/s11837-010-0039-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreword

Liaw, Peter ; Wang, Gongyao ; Choo, Hahn ; Gao, Yanfei

Metallurgical and Materials Transactions A, 2013, Vol.44(5), pp.1979-1979 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-012-1493-x

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreword; Symposium on Bulk Metallic Glasses--XI.(Editorial)

Liaw, Peter K. ; Wang, Gongyao ; Choo, Hahn ; Gao, Yanfei

Metallurgical and Materials Transactions A, June, 2015, Vol.46(6), p.2380(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Load partitioning between the bcc-iron matrix and NiAl-type precipitates in a ferritic alloy on multiple length scales

Sun, Zhiqian ; Song, Gian ; Sisneros, Thomas A ; Clausen, Bjørn ; Pu, Chao ; Li, Lin ; Gao, Yanfei ; Liaw, Peter K

Scientific reports, 16 March 2016, Vol.6, pp.23137 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 26979660 Version:1 ; DOI: 10.1038/srep23137

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High temperature deformation mechanism in hierarchical and single precipitate strengthened ferritic alloys by in situ neutron diffraction studies

Song, Gian ; Sun, Zhiqian ; Li, Lin ; Clausen, Bjørn ; Zhang, Shu Yan ; Gao, Yanfei ; Liaw, Peter K; Oak Ridge National Lab. (Ornl), Oak Ridge, Tn (United States) (Corporate Author)

Scientific Reports, 07 April 2017, Vol.7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2045-2322 ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/srep45965

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (2)
 2. 2010đến2011  (3)
 3. 2012đến2013  (6)
 4. 2014đến2016  (12)
 5. Sau 2016  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Liaw, Peter K.
 2. Gao, Yanfei
 3. Liaw, P.K.
 4. Gao, Y.
 5. Liaw, PK

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...