skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Gao, Ce xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HIV-1 proviral landscapes distinguish posttreatment controllers from noncontrollers

Sharaf, Radwa ; Lee, Guinevere Q ; Sun, Xiaoming ; Etemad, Behzad ; Aboukhater, Layla M ; Hu, Zixin ; Brumme, Zabrina L ; Aga, Evgenia ; Bosch, Ronald J ; Wen, Ying ; Namazi, Golnaz ; Gao, Ce ; Acosta, Edward P ; Gandhi, Rajesh T ; Jacobson, Jeffrey M ; Skiest, Daniel ; Margolis, David M ; Mitsuyasu, Ronald ; Volberding, Paul ; Connick, Elizabeth ; Kuritzkes, Daniel R ; Lederman, Michael M ; Yu, Xu G ; Lichterfeld, Mathias ; Li, Jonathan Z

The Journal of clinical investigation, 31 August 2018, Vol.128(9), pp.4074-4085 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-8238 ; PMID: 30024859 Version:1 ; DOI: 10.1172/JCI120549

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-apoptotic Protein BIRC5 Maintains Survival of HIV-1-Infected CD4+ T Cells

Kuo, Hsiao-Hsuan ; Ahmad, Rushdy ; Lee, Guinevere Q ; Gao, Ce ; Chen, Hsiao-Rong ; Ouyang, Zhengyu ; Szucs, Matthew J ; Kim, Dhohyung ; Tsibris, Athe ; Chun, Tae-Wook ; Battivelli, Emilie ; Verdin, Eric ; Rosenberg, Eric S ; Carr, Steven A ; Yu, Xu G ; Lichterfeld, Mathias

Immunity, 19 June 2018, Vol.48(6), pp.1183-1194.e5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1074-7613 ; E-ISSN: 1097-4180 ; DOI: 10.1016/j.immuni.2018.04.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intact HIV-1 proviruses accumulate at distinct chromosomal positions during prolonged antiretroviral therapy

Einkauf, Kevin B ; Lee, Guinevere Q ; Gao, Ce ; Sharaf, Radwa ; Sun, Xiaoming ; Hua, Stephane ; Chen, Samantha My ; Jiang, Chenyang ; Lian, Xiaodong ; Chowdhury, Fatema Z ; Rosenberg, Eric S ; Chun, Tae-Wook ; Li, Jonathan Z ; Yu, Xu G ; Lichterfeld, Mathias

The Journal of clinical investigation, 28 January 2019 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-8238 ; PMID: 30688658 Version:1 ; DOI: 10.1172/JCI124291

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yu, Xu G
  2. Gao, Ce
  3. Lee, Guinevere Q
  4. Lichterfeld, Mathias
  5. Rosenberg, Eric S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...