skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Desalination xóa Tác giả/ người sáng tác: Gao, Baoyu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impacts of organic coagulant aid on purification performance and membrane fouling of coagulation/ultrafiltration hybrid process with different Al-based coagulants.(Report)

Xu, Weiying ; Yue, Qinyan ; Gao, Baoyu ; Du, Bin

Desalination, May 1, 2015, Vol.363, p.126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9164 ; DOI: 10.1016/j.desal.2014.11.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coagulation performance and membrane fouling of polyferric chloride/epichlorohydrin--dimethylamine in coagulation/ultrafiltration combined process

Sun, Shenglei ; Yang, Zhonglian ; Huang, Xin ; Bu, Fan ; Ma, Defang ; Dong, Hongyu ; Gao, Baoyu ; Yue, Qinyan ; Wang, Yan ; Li, Qian

Desalination, Feb 2, 2015, Vol.357, p.163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9164 ; DOI: 10.1016/j.desal.2014.11.031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antibacterial thin film nanocomposite reverse osmosis membrane by doping silver phosphate loaded graphene oxide quantum dots in polyamide layer.(Report)

Li, Shuya ; Gao, Baoyu ; Wang, Yang ; Jin, Bo ; Yue, Qinyan ; Wang, Zhining

Desalination, August 15, 2019, Vol.464, p.94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9164 ; DOI: 10.1016/j.desal.2019.04.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yue, Qinyan
  2. Gao, Baoyu
  3. Yue, Q.
  4. Gao, B.
  5. Wang, Y

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...