skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Public Health xóa Tác giả/ người sáng tác: Gani, Raymond xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epidemiologic determinants for modeling pneumonic plague outbreaks

Gani, Raymond ; Leach, Steve

Emerging infectious diseases, April 2004, Vol.10(4), pp.608-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1080-6040 ; PMID: 15200849 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potential impact of antiviral drug use during influenza pandemic

Gani, Raymond ; Hughes, Helen ; Fleming, Douglas ; Griffin, Thomas ; Medlock, Jolyon ; Leach, Steve

Emerging infectious diseases, September 2005, Vol.11(9), pp.1355-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1080-6040 ; PMID: 16229762 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gani, Raymond
  2. Steve Leach
  3. Leach, Steve
  4. Leach, S.
  5. Raymond Gani

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...