skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: International Cooperation xóa Tác giả/ người sáng tác: Ganguly, Sumit xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The start of a beautiful friendship?: The United States and India

Ganguly, Sumit

World Policy Journal, Spring 2003, Vol.20(1), pp.25-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07402775 ; DOI: 10.1215/07402775-2003-2010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Transformation of U.S.-India Relations: An Explanation for the Rapprochement and Prospects for the Future

Kapur, S Paul ; Ganguly, Sumit

Asian Survey, Jul/Aug 2007, Vol.47(4), pp.642-656 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2007.47.4.642

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ganguly, Sumit
  2. Sumit Ganguly
  3. Ganguly, S
  4. Kapur, S. Paul
  5. Kapur, S Paul

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...