skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: ACM International Conference Proceeding Series xóa Năm xuất bản: Trước2004 xóa Tác giả/ người sáng tác: Gall, Harald xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A service architecture for mobile teamwork

Kirda, Engin ; Fenkam, Pascal ; Reif, Gerald ; Gall, Harald

Proceedings of the 14th international conference on software engineering and knowledge engineering, 15 July 2002, pp.513-518

ISBN: 1581135564 ; ISBN: 9781581135565 ; DOI: 10.1145/568760.568850

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software configuration, distribution, and deployment of web-services

Anzböck, Rainer ; Dustdar, Schahram ; Gall, Harald

Proceedings of the 14th international conference on software engineering and knowledge engineering, 15 July 2002, pp.649-656

ISBN: 1581135564 ; ISBN: 9781581135565 ; DOI: 10.1145/568760.568872

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gall, H.
  2. Gall, Harald
  3. Kirda, E.
  4. Fenkam, Pascal
  5. Anzbock, Rainer

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...