skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Chủ đề: Minority Rights xóa Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Galbreath, David xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Epistemic Communities Drive International Regimes: The Case of Minority Rights in Europe

Galbreath, David J ; Mcevoy, Joanne

Journal of European Integration, 01 February 2013, Vol.35(2), pp.169-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0703-6337 ; E-ISSN: 1477-2280 ; DOI: 10.1080/07036337.2012.692117

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European organizations and minority rights in Europe: On transforming the securitization dynamic

Galbreath, David ; Mcevoy, Joanne

Security Dialogue, June 2012, Vol.43(3), pp.267-284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-0106 ; E-ISSN: 1460-3640 ; DOI: 10.1177/0967010612444149

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The European Minority Rights Regime : Towards a Theory of Regime Effectiveness
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Minority Rights Regime : Towards a Theory of Regime Effectiveness

Galbreath, David J., Dr; McEvoy, Joanne, Dr

E-ISBN: 9780230359222 E-ISBN: 0230359221 DOI: 10.1057/9780230359222 ISBN: 9780230236462

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Minority Rights Regime: Towards a Theory of Regime Effectiveness

Donnelly, Graham

Europe-Asia Studies, 02 January 2014, Vol.66(1), pp.160-162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-8136 ; E-ISSN: 1465-3427 ; DOI: 10.1080/09668136.2013.864103

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Minority Rights Regime: Towards a Theory of Regime Effectiveness

Cooley, Laurence

Ethnopolitics, 01 June 2012, Vol.11(2), pp.229-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-9057 ; E-ISSN: 1744-9065 ; DOI: 10.1080/17449057.2012.697315

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Minority Rights in Europe.(Book review)

Galbreath, David

Journal of Public Policy, Jan-April, 2006, Vol.26(1), p.85-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-814X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (3)
 2. Bài báo  (2)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Galbreath, David
 2. Mcevoy, Joanne
 3. Mcevoy, J
 4. Galbreath, David J.
 5. Galbreath, Dj

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...