skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Gal, David xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A mouth-watering prospect : salivation to material reward

Gal, David

Journal of consumer research, 2012, Vol.38(6), pp. 1022-1029 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-5301

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bringing us together or driving us apart : the effect of soliciting consumer input on consumers’ propensity to transact with an organization

Liu, Wendy; Gal, David

Journal of consumer research, 2011, Vol.38(2), pp. 242-259 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-5301

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grapes of wrath the angry effects of self-control

Gal, David; Liu, Wendy

Journal of consumer research : JCR ; an interdisciplinary bimonthly, 2011, Vol.38(3), pp. 445-458 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-5301

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...