skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1987đến2002 xóa Tác giả/ người sáng tác: Gabel, Jon xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracking health care costs : inflation returns

Hogan, Christopher; Gabel, Jon R ; Ginsburg, Paul B

Health affairs, 2000, Vol.19(6), pp. 217-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02782715

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Workers and their health plans free to choose?

Rice, Thomas ; Gabel, Jon ; Levitt, Larry ; Hawkins, Samantha;; Rice, Thomas

Health affairs, 2002, Vol.21(1), pp. 182-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-2715

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Job-based health benefits in 2002 some important trends

Gabel, Jon ; Levitt, Larry ; Holve, Erin ; Pickreign, Jeremy ; Whitmore, Heidi ; Dhont, Kelley ; Hawkins, Samantha ; Rowland, Diane;; Gabel, Jon ; Levitt, Larry ; Holve, Erin ; Pickreign, Jeremy ; Whutemore, Heid

Health affairs, 2002, Vol.21(5), pp. 146-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-2715

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embraceable you how emplyers influence health plan enrollment

Gabel, J R ; Pickreign, J D ; Whitmore, H H ; Schoen;; Gabel, Jon R

Health affairs, 2001, Vol.20(4), pp. 196-208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-2715

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracking health care costs: what's new in 1998? The much-feared upswing in costs still is not as imminent as media reports suggest

Ginsburg, Paul B; Gabel, Jon R

Health affairs, 1998, Vol.17(5), pp.141-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-2715

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medicare beneficiaries' costs of care in the last year of life

Hogan, Christopher ; Lunney, June ; Gabel, Jon ; Lynn, Joanne;; Hogan, Christopher

Health affairs, 2001, Vol.20(4), pp. 188-195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-2715

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Job-based health insurance in 2001 inflation hits double digits, managed care retreats

Gabel, J ; Levitt, L ; Pickreign, J ; Whitmore, H ; Holve, E ; Rowland, D ; Dhont, K ; Hawkins, S;; Gabel, Jon

Health affairs, 2001, Vol.20(5), pp. 180-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-2715

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracing the cycle of health insurance

Gabel, Jon ; Formisano, Roger ; Lohr, Barbara ; Dicarlo, Steven;; Gabel, Jon R

Health affairs, 1991, Vol.10(4), pp.48-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-2715

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Class and benefits at the workplace

Gabel, Jon ; Hurst, Kimberly ; Whitmore, Heidi ; Hoffman, Catherine;; Gabel, Jon

Health affairs, 1999, Vol.18(3), pp. 144-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-2715

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracking small-firm coverage, 1989 - 1996 an increasing number of small employers say ..

Ginsburg, Paul B; Gabel, Jon R ; Hunt, Kelly A

Health affairs, 1998, Vol.17(1), pp.167-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-2715

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paying more twice when employers subsidize higher-cost health plans ; to what extent do employers subsidize the difference in prices among the insurance plans they offer their employees?

Hunt, Kelly ; Singer, Sara ; Gabel, Jon ; Liston, Derek ; Enthoven, Alain;; Hunt, Kelly A

Health affairs, 1997, Vol.16(6), pp.150-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-2715

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health benefits for the terminally ill reality and perception ; most employers support hospice benefits, but many are not familiar witn their own offerings

Gabel, Jon R; Hurst, Kimberly M ; Hunt, Kelly A

Health affairs, 1998, Vol.17(6), pp.120-127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-2715

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Job-based health insurance, 1977 - 1998 : the accidental system under scrutiny

Gabel, Jon R

Health affairs, 1999, Vol.18(6), pp. 62-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02782715

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preferred provider organizations one year later

Gregory de Lissovoy ; Thomas Rice ; Jon Gabel ; Heidi J. Gelzer;; Delissovoy, Gregory

Inquiry : a journal of health care organization, provision and financing, 1987, Vol.24(2), pp.127-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0046-9580

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can a universal coverage system temper the underwriting cycle?

Gabel, Jon R; Jensen, Gail A

Inquiry : a journal of health care organization, provision and financing, 1992, Vol.29(2), pp.249-262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0046-9580

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracking Health Care Costs: Growth Accelerates Again In 2001

Strunk, Bradley ; Ginsburg, Paul ; Gabel, Jon

Health Affairs, 2002, Vol.21, pp.W299-W310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02782715 ; E-ISSN: 15445208

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The erosion of purchased health insurance

Jensen, Gail A; Gabel, Jon R

Inquiry : a journal of health care organization, provision and financing, 1988, Vol.25(3), pp.328-343 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0046-9580

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracking Health Care Costs

Strunk, Bradley ; Ginsburg, Paul ; Gabel, Jon

Health Affairs, 2001, Vol.20, pp.W39-W50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02782715 ; E-ISSN: 15445208 ; DOI: 10.1377/hlthaff.W1.39

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (2)
 2. 1991đến1996  (2)
 3. 1997đến1998  (4)
 4. 1999đến2001  (7)
 5. Sau 2001  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gabel, Jon
 2. Gabel, Jon R
 3. Gabel, J.R.
 4. Gabel, J.
 5. Gabel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...