skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Minorities xóa Cơ sở dữ liệu: Credo Reference xóa Tác giả/ người sáng tác: Gabbidon, Shaun L. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of Race and Crime

Taylor-Greene, Helen ;Gabbidon, Shaun L.;; Greene, Helen ; Gabbidon, Shaun

ISBN: 9781412950855 ; E-ISBN: 9781412971928 ; DOI: 10.4135/9781412971928

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Dawsonera  (1)
  2. Gale Virtual Reference Library (GVRL)  (1)
  3. SAGE Knowledge  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...