skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Sage Journals (Sage Publications) xóa Tác giả/ người sáng tác: Menjívar, Cecilia xóa Tác giả/ người sáng tác: Gómez Cervantes, Andrea xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Humane” Immigration Enforcement and Latina Immigrants in the Detention Complex

Gómez Cervantes, Andrea ; Menjívar, Cecilia ; Staples, William G; Lopez, Vera (Editor) ; Pasko, Lisa (Editor)

Feminist Criminology, July 2017, Vol.12(3), pp.269-292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1557-0851 ; E-ISSN: 1557-086X ; DOI: 10.1177/1557085117699069

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Legal Violence in the 2017 Executive Orders: The Expansion of Immigrant Criminalization in Kansas

Alvord, Daniel R ; Menjívar, Cecilia ; Gómez Cervantes, Andrea

Social Currents, October 2018, Vol.5(5), pp.411-420

ISSN: 2329-4965 ; E-ISSN: 2329-4973 ; DOI: 10.1177/2329496518762001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Menjívar, Cecilia
  2. Gómez Cervantes, Andrea
  3. Menjívar, C.
  4. Gómez Cervantes, A.
  5. Menjivar, C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...