skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: International relations xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Chủ đề: International Relations; International Relations xóa Tác giả/ người sáng tác: Furuoka, Fumitaka xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Malaysia-Japan Relations under the Mahathir Administration: Case Studies of the “Look East” Policy and Japanese Investment in Malaysia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malaysia-Japan Relations under the Mahathir Administration: Case Studies of the “Look East” Policy and Japanese Investment in Malaysia

Furuoka, Fumitaka

Asian Survey June 2007, Vol.47(3), pp.505-519 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533838X ; DOI: 10.1525/as.2007.47.3.505

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges for Japanese diplomacy after the end of the Cold War

Furuoka, Fumitaka

Contemporary Southeast Asia, Apr 2002, Vol.24(1), pp.68-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0129797X ; E-ISSN: 1793284X ; DOI: 10.1355/CS24-1E

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Furuoka, Fumitaka
  2. Fumitaka Furuoka
  3. Furuoka, F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...