skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Furrer, Olivier xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Twenty-First Century Assessment of Values Across the Global Workforce

Ralston, David A. ; Egri, Carolyn P. ; Reynaud, Emmanuelle ; Srinivasan, Narasimhan ; Furrer, Olivier ; Brock, David ; Alas, Ruth ; Wangenheim, Florian ; Darder, Fidel León ; Kuo, Christine ; Potocan, Vojko ; Mockaitis, Audra I. ; Szabo, Erna ; Gutiérrez, Jaime Ruiz ; Pekerti, Andre ; Butt, Arif ; Palmer, Ian ; Naoumova, Irina ; Lenartowicz, Tomasz ; Starkus, Arunas ; Hung, Vu Thanh ; Dalgic, Tevfik ; Molteni, Mario ; De La Garza Carranza, María Teresa ; Maignan, Isabelle ; Castro, Francisco B. ; Moon, Yong-Lin ; Terpstra-Tong, Jane ; Dabic, Marina ; Li, Yongjuan ; Danis, Wade ; Kangasniemi, Maria ; Ansari, Mahfooz ; Riddle, Liesl ; Milton, Laurie ; Hallinger, Philip ; Elenkov, Detelin ; Girson, Ilya ; Gelbuda, Modesta ; Ramburuth, Prem ; Casado, Tania ; Rossi, Ana Maria ; Richards, Malika ; Van Deusen, Cheryl ; Fu, Ping-Ping ; Wan, Paulina Man Kei ; Tang, Moureen ; Lee, Chay-Hoon ; Chia, Ho-Beng ; Fan, Yongquin ; Wallace, Alan

Journal of Business Ethics, 1 November 2011, Vol.104(1), pp.1-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01674544 ; E-ISSN: 15730697

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Societal-Level Versus Individual-Level Predictions of Ethical Behavior: A 48-Society Study of Collectivism and Individualism

Ralston, David A. ; Egri, Carolyn P. ; Furrer, Olivier ; Kuo, Min-Hsun ; Li, Yongjuan ; Wangenheim, Florian ; Dabic, Marina ; Naoumova, Irina ; Shimizu, Katsuhiko ; De La Garza Carranza, María Teresa ; Fu, Ping Ping ; Potocan, Vojko V. ; Pekerti, Andre ; Lenartowicz, Tomasz ; Srinivasan, Narasimhan ; Casado, Tania ; Rossi, Ana Maria ; Szabo, Erna ; Butt, Arif ; Palmer, Ian ; Ramburuth, Prem ; Brock, David M. ; Terpstra-Tong, Jane ; Grison, Ilya ; Reynaud, Emmanuelle ; Richards, Malika ; Hallinger, Philip ; Castro, Francisco B. ; Ruiz-Gutiérrez, Jaime ; Milton, Laurie ; Ansari, Mahfooz ; Starkus, Arunas ; Mockaitis, Audra ; Dalgic, Tevfik ; León-Darder, Fidel ; Thanh, Hung Vu ; Moon, Yong-Lin ; Molteni, Mario ; Fang, Yongqing ; Pla-Barber, Jose ; Alas, Ruth ; Maignan, Isabelle ; Jesuino, Jorge C. ; Lee, Chay-Hoon ; Nicholson, Joel D. ; Chia, Ho-Beng ; Danis, Wade ; Dharmasiri, Ajantha S. ; Weber, Mark

Journal of Business Ethics, 1 June 2014, Vol.122(2), pp.283-306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01674544 ; E-ISSN: 15730697

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethical Preferences for Influencing Superiors: A 41-Society Study

Ralston, David A. ; Egri, Carolyn P. ; De La Garza Carranza, María Teresa ; Ramburuth, Prem ; Terpstra-Tong, Jane ; Pekerti, Andre A. ; Girson, Ilya ; Herrig, Harald ; Dabic, Marina ; Tang, Moureen ; Wan, Paulina ; Hallinger, Philip ; Palmer, Ian ; Elenkov, Detelin S. ; Furrer, Olivier ; Potocan, Vojko V. ; Wangenheim, Florian V. ; Maignan, Isabelle ; Perrewé, Pamela L. ; Rossi, Ana Maria ; Lenartowicz, Tomasz ; Ledgerwood, Donna E. ; May, Ruth C. ; Weber, Mark J. ; Jesuino, Jorge C. ; Fu, Ping Ping ; Naoumova, Irina ; Casado, Tania ; Riddle, Liesl ; Richards, Malika ; Butt, Arif N. ; Danis, Wade M. ; Castro, Francisco B. ; Ruiz-Gutiérrez, Jaime ; Milton, Laurie P. ; Ansari, Mahfooz A. ; Brock, David M. ; Srinivasan, Narasimhan ; Starkus, Arunas ; Dalgic, Tevfik ; Léon-Darder, Fidel ; Thanh, Hung Vu ; Moon, Yong-Lin ; Chia, Ho Beng ; Kuo, Min-Hsun Christine ; Molteni, Mario ; Kangasniemi, Maria ; Mellahi, Kamel ; Wallace, Alan

Journal of International Business Studies, 1 August 2009, Vol.40(6), pp.1022-1045 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00472506 ; E-ISSN: 14786990 ; DOI: 10.1057/jibs.2008.109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...