skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Fujii, Naoto xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do nitric oxide synthase and cyclooxygenase contribute to the heat loss responses in older males exercising in the heat?

Fujii, Naoto ; Paull, Gabrielle ; Meade, Robert D. ; Mcginn, Ryan ; Stapleton, Jill M. ; Akbari, Pegah ; Kenny, Glen P.

Journal of Physiology, July 15, 2015, Vol.593(14), p.3169(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3751

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Endothelin-1 modulates methacholine-induced cutaneous vasodilatation but not sweating in young human skin

Halili, Lyra ; Singh, Maya Sarah ; Fujii, Naoto ; Alexander, Lacy M. ; Kenny, Glen P.

Journal of Physiology, June 15, 2016, Vol.594(12), p.3439(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3751 ; DOI: 10.1113/JP271735

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nitric oxide synthase and cyclooxygenase modulate [beta]-adrenergic cutaneous vasodilatation and sweating in young men

Fujii, Naoto ; Mcneely, Brendan D. ; Kenny, Glen P.

Journal of Physiology, Feb 15, 2017, Vol.595(4), p.1173(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3751 ; DOI: 10.1113/JP273502

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The interactive contributions of Na+/K+-ATPase and nitric oxide synthase to sweating and cutaneous vasodilatation during exercise in the heat

Louie, Jeffrey C. ; Fujii, Naoto ; Meade, Robert D. ; Kenny, Glen P.

Journal of Physiology, June 15, 2016, Vol.594(12), p.3453(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3751 ; DOI: 10.1113/JP271990

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cutaneous vascular and sweating responses to intradermal administration of ATP: a role for nitric oxide synthase and cyclooxygenase?

Fujii, Naoto ; Mcginn, Ryan ; Halili, Lyra ; Singh, Maya Sarah ; Kondo, Narihiko ; Kenny, Glen P.

Journal of Physiology, June 1, 2015, Vol.593(11), p.2515(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3751

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oxidative stress does not influence local sweat rate during high-intensity exercise

Meade, Robert D. ; Fujii, Naoto ; Poirier, Martin P. ; Boulay, Pierre ; Sigal, Ronald J. ; Kenny, Glen P.

Experimental Physiology, Feb 1, 2018, Vol.103(2), p.172(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0958-0670 ; DOI: 10.1113/EP086746

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fujii, Naoto
 2. Fujii, N
 3. Kenny, GP
 4. Kenny, Glen P
 5. Meade, Robert D

theo chủ đề:

 1. Sweating
 2. Nitric Oxide
 3. Male
 4. Skin
 5. Humans

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...