skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Chủ đề: Human body xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Fuchs, Shai xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revised Estimates for the Number of Human and Bacteria Cells in the Body

Sender, Ron ; Fuchs, Shai ; Milo, Ron

PLoS Biology, 2016, Vol.14(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1544-9173 ; E-ISSN: 1545-7885 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1002533 ; PMCID: 4991899 ; PMID: 27541692

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Milo, R.
  2. Sender, Ron
  3. Sender, R.
  4. Fuchs, Shai
  5. Fuchs, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...