skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Nhan đề tạp chí: American Historical Review xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Tác giả/ người sáng tác: Fritzsche, Peter xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Reviews of Books:Yankee Don't Go Home! Mexican Nationalism, American Business Culture, and the Shaping of Modern Mexico, 1920-1950 Julio Moreno
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of Books:Yankee Don't Go Home! Mexican Nationalism, American Business Culture, and the Shaping of Modern Mexico, 1920-1950 Julio Moreno

Holden, Robert H.

The American Historical Review, 10/2004, Vol.109(4), pp.1279-1280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/530850

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Germany's Transient Pasts: Preservation and National Memory in the Twentieth Century

Fritzsche, Peter

The American Historical Review, Vol.104(2), pp.534-535 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Emergence of Kurdish Nationalism and the Sheikh Said Rebellion, 1880-1925 (Book Review)

Justin Mccarthy

The American Historical Review, 1 October 1991, Vol.96(4), pp.1252-1253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239 ; DOI: 10.2307/2165152

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

For Party or Country: Nationalism and the Dilemmas of Popular Conservatism in Edwardian England (Book Review)

Fair, John D.

The American Historical Review, 1 February 1992, Vol.97(1), pp.206-206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239 ; DOI: 10.2307/2164609

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Passion for Wings: Aviation and the Western Imagination 1908-1918

Fritzsche, Peter

The American Historical Review, Vol.101(2), p.457 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Country, Class or Craft? The Politicisation of the Skilled Artisan in Nineteenth-Century Cork

Schmiechen, James

The American Historical Review, Vol.103(2), p.522 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specters of History: On Nostalgia, Exile, and Modernity

Fritzsche, Peter

The American Historical Review, 2001, Vol. 106(5), pp.1587-1618 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr/106.5.1587

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reading Berlin 1900

Roper, Katherine

The American Historical Review, Vol.102(5), pp.1511-1512 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fritzsche, Peter
  2. Peter Fritzsche
  3. Fair, John D.
  4. Mayer, Holly A.
  5. Holden, Robert H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...