skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Freydina, Evgeniya xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and methods for water treatment

Gifford, Joseph D ; Freydina, Evgeniya

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VORRICHTUNGEN UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON SÄUREN UND BASEN
DISPOSITIFS ET PROCÉDÉS DE GÉNÉRATION D'ACIDE ET DE BASE
DEVICES AND METHODS FOR ACID AND BASE GENERATION

Gifford, Joseph, D ; Freydina, Evgeniya

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEME UND VERFAHREN ZUR WASSERAUFBEREITUNG
SYSTÈMES ET PROCÉDÉS POUR LE TRAITEMENT DE L'EAU
SYSTEMS AND METHODS FOR WATER TREATMENT

Freydina, Evgeniya ; Gifford, Joseph D

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elektroden-ionisationsgerät und Wasserbehandlungsverfahren
Appareil d'électrodésionisation et procédé de traitement d'eau
Electrodeionization apparatus and water treatment method

Gifford, Joseph, D ; Arba, John, W ; Freydina, Evgeniya ; Jha, Anil, D ; Liang, LI-Shiang ; Wang, Lu

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTRODEIONIZATION APPARATUS AND LOW SCALE POTENTIAL WATER TREATMENT

Gifford, Joseph, D ; Arba, John, W ; Freydina, Evgeniya ; Jha, Anil, D ; Liang, LI-Shiang ; Wang, Lu

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VORRICHTUNGEN UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON SÄUREN UND BASEN
DISPOSITIFS ET PROCÉDÉS DE GÉNÉRATION D'ACIDE ET DE BASE
DEVICES AND METHODS FOR ACID AND BASE GENERATION

Gifford, Joseph, D ; Freydina, Evgeniya

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTÈMES ET PROCÉDÉS POUR LE TRAITEMENT DE L'EAU
SYSTEMS AND METHODS FOR WATER TREATMENT

Freydina, Evgeniya ; Gifford, Joseph D

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTÈMES ET PROCÉDÉS POUR LE TRAITEMENT DE L'EAU
SYSTEMS AND METHODS FOR WATER TREATMENT

Freydina, Evgeniya ; Gifford, Joseph D

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEMES ET PROCEDES POUR LE TRAITEMENT DE L'EAU
SYSTEMS AND METHODS FOR WATER TREATMENT

Freydina, Evgeniya ; Gifford, Joseph D

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIFS ET PROCEDES DE GENERATION D'ACIDE ET DE BASE
DEVICES AND METHODS FOR ACID AND BASE GENERATION

Gifford, Joseph D ; Freydina, Evgeniya

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIFS ET PROCÉDÉS DE GÉNÉRATION D'ACIDE ET DE BASE
DEVICES AND METHODS FOR ACID AND BASE GENERATION

Gifford, Joseph, D ; Freydina, Evgeniya

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elektroden-ionisationsgerät und Wasserbehandlungsverfahren
Appareil d'électrodésionisation et procédé de traitement d'eau
Electrodeionization apparatus and water treatment method

Gifford, Joseph, D ; Arba, John, W ; Freydina, Evgeniya ; Jha, Anil, D ; Liang, LI-Shiang ; Wang, Lu

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRAITEMENT D'EAU À POTENTIEL À PETITE ÉCHELLE
ELECTRODEIONI ZATION APPARATUS AND LOW SCALE POTENTIAL WATER TREATMENT

Gifford, Joseph, D ; Arba, John, W ; Freydina, Evgeniya ; Jha, Anil, D ; Liang, LI-Shiang ; Wang, Lu

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPAREIL D'ELECTRODESIONISATION ET TRAITEMENT DE L'EAU AVEC POTENTIEL ELECTRIQUE FAIBLE
ELECTRODEIONIZATION APPARATUS AND LOW SCALE POTENTIAL WATER TREATMENT

Gifford, Joseph D ; Arba, John W ; Freydina, Evgeniya ; Jha, Anil D ; Liang, LI-Shiang ; Wang, Lu

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTRODEIONI ZATION APPARATUS AND LOW SCALE POTENTIAL WATERTREATMENT

Jha, Anil D ; Freydina, Evgeniya ; Arba, John W ; Gifford, Joseph D ; Liang, LI-Shiang ; Wang, Lu

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRAITEMENT D'EAU À POTENTIEL À PETITE ÉCHELLE
LOW SCALE POTENTIAL WATER TREATMENT

Gifford, Joseph, D ; Arba, John, W ; Freydina, Evgeniya ; Jha, Anil, D ; Liang, LI-Shiang ; Wang, Lu

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (3)
 2. 2008đến2008  (3)
 3. 2009đến2009  (5)
 4. 2010đến2011  (3)
 5. Sau 2011  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (15)
 2. French  (13)
 3. German  (6)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Freydina, Evgeniya
 2. Gifford, Joseph D
 3. Gifford, Joseph, D
 4. Wang, Lu
 5. Liang, LI-Shiang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...