skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Tác giả/ người sáng tác: Frey, Hugo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nationalism and the Cinema in France - Political Mythologies and Film Events, 1945-1995
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and the Cinema in France - Political Mythologies and Film Events, 1945-1995

Frey, Hugo

ISBN: 9781782383659 ; E-ISBN: 9781782383666 ; E-ISBN: 1782383662

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. iG Library Premium Collection  (1)
  2. JSTOR Books  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Frey, Hugo
  2. Frey, H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...