skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Freudenthal, Adinda xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manipulation of mental models of anatomy in interventional radiology and its consequences for design of human–computer interaction

Varga, Edit ; Pattynama, Peter ; Freudenthal, Adinda

Cognition, Technology & Work, 2013, Vol.15(4), pp.457-473 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1435-5558 ; E-ISSN: 1435-5566 ; DOI: 10.1007/s10111-012-0227-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative co-design of emerging multi-technologies for surgery

Freudenthal, Adinda ; Stüdeli, Thomas ; Lamata, Pablo ; Samset, Eigil

Journal of Biomedical Informatics, April 2011, Vol.44(2), pp.198-215 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-0464 ; DOI: 10.1016/j.jbi.2010.11.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Community-Based Co-Design for Informal Care: Bridging the Gap between Technology and Context

Groeneveld, Bob S. ; Boess, Stella U. ; Freudenthal, Adinda

IFAC Proceedings Volumes, 2013, Vol.46(15), pp.266-273

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.3182/20130811-5-US-2037.00043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design for risk control: The role of usability engineering in the management of use-related risks

van Der Peijl, Jorien ; Klein, Jan ; Grass, Christian ; Freudenthal, Adinda

Journal of Biomedical Informatics, August 2012, Vol.45(4), pp.795-812 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-0464 ; DOI: 10.1016/j.jbi.2012.03.006

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Freudenthal, Adinda
  2. Freudenthal, A.
  3. Varga, E.
  4. Stuedeli, Thomas
  5. Varga, Edit

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...